Všeobecné obchodní podmínky společnosti SPECTRA spol. s r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti SPECTRA spol. s r.o., (dále také jen jako „VOP“), v souladu s ustanoveními §§ 1751 až 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“), obsahují smluvní podmínky právních vztahů vznikajících mezi obchodní společností SPECTRA spol. s r.o. s identifikačním číslem 15546608 a se sídlem na adrese Zlínská 1152, Vizovice, 763 12, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 948, (dále jen jako „Prodávající“), a druhou smluvní stranou v postavení kupujícího, (dále jen „Kupující“), jejichž předmětem je dodávka zboží Prodávajícího Kupujícímu, (dále jen „Kupní smlouva“).

K uzavření Kupní smlouvy dojde potvrzením e-mailové objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího (rovněž e-mailem). Objednávku Kupujícího učiněnou telefonicky Prodávající případně potvrdí Kupujícímu e-mailem s tím, že pokud Kupující ve lhůtě do 2 pracovních dnů, po dni, kdy mu Prodávající potvrzení e-mailem odeslal, toto potvrzení rovněž e-mailem nerozporuje, je Kupní smlouva řádně uzavřena. Tyto VOP jsou bez omezení veřejně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího (spectrachemie.cz/obchodni-podminky). Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že byl se zněním těchto VOP seznámen již před učiněním své objednávky, a že s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí.

Obecné podmínky

 1. Prodávající se zavazuje splnit předmět dodávky definovaný v Kupní smlouvě v termínu a ceně tam dohodnuté, a převést na Kupujícího vlastnické právo k předmětu dodávky. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti, provedení a množství uvedeném v Kupní smlouvě. Není-li v Kupní smlouvě určena jakost nebo provedení zboží, je Prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení dle příslušné technické normy nebo v jakosti a provedení odpovídajícímu účelu sjednanému v Kupní smlouvě nebo účelu, k němuž se zboží zpravidla používá. Jsou-li jakost a provedení určeny dle vzorku nebo předlohy, je Prodávající povinen dodat zboží s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, které předložil Kupujícímu. Vyplývá-li z povahy zboží, že jeho množství určené v Kupní smlouvě je pouze přibližné, může činit rozdíl mezi množstvím určeným v Kupní smlouvě a množstvím skutečně dodaným nejvýše 5% v obou směrech. Prodávající je povinen vždy zboží řádně zabalit, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. Není-li v Kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak je Prodávající povinen předmět dodávky dodat v obchodní paritě DAP dle INCOTERMS 2010 s tím, že zásilky do celkové fakturované částky 20.000,- Kč bez DPH budou zpoplatněny paušální částkou za poštovné a balné, a to v rámci České republiky částkou 250,- Kč bez DPH a v rámci Slovenské republiky částkou 400,- Kč bez DPH, a zásilky v hodnotě nad 20.000,- Kč bez DPH budou zasílány zdarma. Kupující je oprávněn vznést v objednávce požadavek na expresní dodání zboží, za které smluvní strany považují dodání zboží do 72 hodin od uzavření Kupní smlouvy. Pokud Prodávající k požadavku Kupujícího zboží dodá Kupujícímu ve lhůtě do 72 hodin od uzavření Kupní smlouvy, zavazuje se Kupující zaplatit Prodávajícímu odměnu za expresní vyřízení ve výši 750,- Kč bez DPH.
 2. Cena se rozumí včetně dopravy do místa dodání zboží (s výjimkou případů zásilek do hodnoty 20.000,- Kč bez DPH dle bodu 1.) a ceny za nevratné obaly či opotřebení vratných obalů, není-li v Kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak. V ceně není zahrnuta případná odměna za expresní vyřízení dle bodu 1., která se hradí samostatně.
 3. Je-li v Kupní smlouvě dohodnuto, že dopravu na náklady Kupujícího zajišťuje Prodávající a tato má být fakturována samostatně, je Prodávající povinen zavázat přepravce, aby fakturu za přepravu vystavil nejdéle 5 dnů po jejím provedení, a aby ve faktuře uvedl i číslo Kupní smlouvy.
 4. Prodávající zodpovídá za soulad předmětu dodávky s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v den dodání.
 5. Zboží, které je podle zákona č. 350/2011 Sb., v platném znění, nebezpečnou látkou nebo přípravkem, je Prodávající povinen dodat v souladu s ustanoveními tohoto zákona a platných souvisejících předpisů, ve správně označeném obalu a s příslušnými bezpečnostními listy.
 6. Prodávající v dodacích listech uvede, zda jsou obaly, ve kterých je dodávka plněna, vratné či nikoliv. Nebude-li tento údaj vyplněn, je Kupující oprávněn považovat obal za nevratný, zahrnutý do ceny dodávky.
 7. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, jestli splňuje všechny předepsané náležitosti a doklady, a ihned písemně vyžádat u Prodávajícího nápravu, jinak Prodávající nenese odpovědnost za případné vzniklé škody.
 8. Uzavřením Kupní smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence.
 9. V případě, že jakékoli ustanovení Kupní smlouvy by bylo neplatné, je neplatné pouze toto konkrétní ustanovení, přičemž Kupní smlouva jako celek zůstává ve zbývajícím rozsahu platná a účinná.

Platební podmínky

 1. Pokud není v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, vzniká právo fakturovat smluvní cenu po dodání dodávky. Splatnost faktur je 14 dní. Faktury budou mít tyto náležitosti:
  • označení faktury a její číslo
  • obchodní firmu a sídlo Prodávajícího a Kupujícího
  • podpis osoby, která fakturu vystavila, IČ
  • označení bankovního spojení Prodávajícího
  • číslo objednávky Kupujícího, je-li Prodávajícímu známo
  • datum vystavení faktury, datum splatnosti
  • označení předmětu dodávky s uvedením fakturovaného množství
  • fakturovanou částku a jednotkovou cenu za kus
  • vypořádání případně poskytnutých záloh
 2. Faktura bude mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. U plátců DPH budou faktury dále obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, (např. DIČ, datum zdanitelného plnění). Faktura bude zaslána dopisem na adresu Kupujícího nebo předána při převzetí zboží nebo bude zaslána Kupujícímu v elektronické podobě, v takovém případě bude zpravidla i opatřena elektronickým podpisem Prodávajícího.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na předmětu dodávky

 1. K přechodu vlastnického práva na dodané zboží dochází jeho zaplacením ze strany Kupujícího.
 2. K přechodu nebezpečí škody, poškození, zničení, nahodilé zkázy nebo odcizení zboží na Kupujícího dochází při převzetí zboží nebo doručením nákladních listin a dalších dokladů opravňujících Kupujícího k nakládání se zbožím.

Smluvní pokuty

 1. Při prodlení Kupujícího s platbou jakéhokoli finančního závazku je Prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s platbou.
 2. Prodávající je oprávněn smluvní pokuty vypočtené podle předchozího ustanovení vyúčtovat Kupujícímu. Kupující se zavazuje takto vyúčtované smluvní pokuty zaplatit Prodávajícímu ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování.
 3. V případě prodlení Kupujícího s platbou jakéhokoli finančního závazku je Prodávající oprávněn pozastavit bez jakýchkoli sankcí či odpovědnosti veškeré další dodávky zboží (tj. i ty, o nichž byla již uzavřena Kupní smlouva), a to až do okamžiku řádného zaplacení všech splatných závazků Kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn vedle smluvní pokuty nárokovat u Kupujícího i veškerou náhradu škody způsobenou prodlením Kupujícího s plněním jakéhokoli finančního závazku v plné výši, a to včetně zákonného úroku z prodlení.

Záruční podmínky

 1. Není-li dohodnuto, nebo legislativou upraveno jinak, ručí Prodávající po dobu zpracovatelnosti, maximálně však po dobu 12 měsíců od data převzetí zboží, pokud nebude překročena doba expirace vyznačená na obalu, za chemické a fyzikální parametry zboží udané výrobcem v bezpečnostním a informačním listu pro zboží, a to za předpokladu dodržení podmínek pro zpracování a skladování zboží ze strany Kupujícího.

Vady dodávek

 1. Kupující je povinen písemně uplatnit reklamaci na zjevné vady dodávky ve lhůtě 5 dnů od převzetí dodávky.
 2. Při uplatnění reklamace uvede detailní popis vady a požadavek na způsob jejího odstranění. Je-li Prodávající schopen vadu odstranit opravou nebo dodávkou nového bezvadného plnění do 30 dnů od uplatnění reklamace, je Kupující povinen přijmout způsob navržený Prodávajícím.
 3. Prodávající je povinen zahájit řízení o reklamaci nejpozději do 5 dnů od doručení reklamačního zápisu.
 4. Smluvní strany uzavřením Kupní smlouvy sjednávají limitaci náhrady škody způsobené Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s dodáním zboží podle Kupní smlouvy do celkové výše kupní ceny zboží bez DPH, sjednané v konkrétní Kupní smlouvě. Prodávající nenese odpovědnost a nebude poskytovat Kupujícímu náhradu ušlého zisku a dalších nepřímých a následných škod vzniklých v důsledku případného porušení povinností Prodávajícího podle Kupní smlouvy nebo VOP.

Rozhodování sporů

 1. Smluvní strany se zavazují, že všechny spory, které by vznikly ve spojitosti s Kupní smlouvou, budou přednostně řešit smírnou cestou. Jestliže smírná cesta nebude možná, bude spor předložen k rozhodnutí příslušenému soudu.

Ostatní ujednání

 1. Smluvní strany prohlašují, že si tyto VOP přečetly, že Kupní smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
 2. V souladu s ustanovením § 1752 Občanského zákoníku je Prodávající oprávněn kdykoli jednostranně měnit či doplňovat tyto VOP, například v návaznosti na změnu právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, s ohledem na obchodní cíle Prodávajícího atd. Pokud Prodávající provede změnu těchto VOP, zveřejní novou verzi obchodních podmínek na internetové adrese spectrachemie.cz/obchodni-podminky, přičemž tato změna bude účinná nejdříve 15. (patnáctý) den po jejím zveřejnění. Datum nabytí účinnosti bude v aktuální verzi obchodních podmínek uveden. Kupující je ve vlastním zájmu povinen se s navrhovanými změnami obchodních podmínek seznámit, a za tím účelem se zavazuje minimálně 2x měsíčně prověřovat na uvedené internetové adrese aktuální znění VOP a jejich navrhované změny. Pokud Kupující s navrhovanými změnami obchodních podmínek nebude souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu (smluvní vztah s Prodávajícím) s výpovědní dobou 1 týden, přičemž výpověď je povinen v takovém případě doručit Prodávajícímu nejpozději jeden den před navrhovaným dnem účinnosti nových obchodních podmínek.
 3. Tyto VOP byly výše uvedeným způsobem zveřejněny dne 1. 3. 2020 a jsou platné a účinné od 16. 3. 2020.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 16. 3. 2020